TOP
95-106檔案清冊
發佈日期:2020/7/24 | 點閱次數:1104

95-106檔案清冊

附加檔案

檔案名稱格式檔案大小
檔案銷毀目錄(案件及案卷)095-0101-4299檔案銷毀目錄(案件及案卷)095-0101-4299-pdf格式2.73 MB
檔案銷毀目錄(案件及案卷)095-5101-9199檔案銷毀目錄(案件及案卷)095-5101-9199-pdf格式1.22 MB
檔案銷毀目錄(案件及案卷)096-0101-4299檔案銷毀目錄(案件及案卷)096-0101-4299-pdf格式2.96 MB
檔案銷毀目錄(案件及案卷)096-5101-9199檔案銷毀目錄(案件及案卷)096-5101-9199-pdf格式1.35 MB
檔案銷毀目錄(案件及案卷)097-0101-4299檔案銷毀目錄(案件及案卷)097-0101-4299-pdf格式3.06 MB
檔案銷毀目錄(案件及案卷)097-5105-9199檔案銷毀目錄(案件及案卷)097-5105-9199-pdf格式1.46 MB
檔案銷毀目錄(案件及案卷)098-0101-3399檔案銷毀目錄(案件及案卷)098-0101-3399-pdf格式2.99 MB
檔案銷毀目錄(案件及案卷)098-4101-9199檔案銷毀目錄(案件及案卷)098-4101-9199-pdf格式2.35 MB
檔案銷毀目錄(案件及案卷)099-0101-3399檔案銷毀目錄(案件及案卷)099-0101-3399-pdf格式2.76 MB
檔案銷毀目錄(案件及案卷)099-4101-9199檔案銷毀目錄(案件及案卷)099-4101-9199-pdf格式1.98 MB
檔案銷毀目錄(案件及案卷)100-0101-3399檔案銷毀目錄(案件及案卷)100-0101-3399-pdf格式1.44 MB
檔案銷毀目錄(案件及案卷)100-4101-9199檔案銷毀目錄(案件及案卷)100-4101-9199-pdf格式815.34 KB
檔案銷毀目錄(案件及案卷)101-0101-9199檔案銷毀目錄(案件及案卷)101-0101-9199-pdf格式1.91 MB
檔案銷毀目錄(案件及案卷)102-0101-9199檔案銷毀目錄(案件及案卷)102-0101-9199-pdf格式1.79 MB
檔案銷毀目錄(案件及案卷)103-0101-9199檔案銷毀目錄(案件及案卷)103-0101-9199-pdf格式2.04 MB
檔案銷毀目錄(案件及案卷)104-0101-9199檔案銷毀目錄(案件及案卷)104-0101-9199-pdf格式1.74 MB
檔案銷毀目錄(案件及案卷)105-0101-9199檔案銷毀目錄(案件及案卷)105-0101-9199-pdf格式1.64 MB
檔案銷毀目錄(案件及案卷)106-0101-9199檔案銷毀目錄(案件及案卷)106-0101-9199-pdf格式206.60 KB

地址:63676雲林縣臺西鄉中央路412號 | 電話:05-6982004 | 傳真:05-6985628 | E-mail:a6982004@mail.taihsi.gov.tw
Copyright © 2006雲林縣臺西鄉公所 版權所有 | 建議使用以上1024x768 pixels 解析度瀏覽本網站